Phố Khê - Quảng Ninh: 1 - 1 (penalty 5 - 3P2)

2

Code: