භාවනා දෝෂයන්ට ගුරුකම් (ආනෙඤ්ජසප්පාය සූත්‍රය 04/20) - Ven. Udairiyagama Dhammajiva Thero

කාම දසයා, බත් බැලයා, හරකෙක් වගේ මිය යාම

Code: