के हो अंगिकृत नागरिकताको रहस्य ? किन उठ्यो अंगिकृतको सवाल ? Jana Adhikar (kartik 27, 2073)

Have to listen once

Code: